Condicions

de venda

Condicions de contractació

Aquestes Condicions de Contractació regulen les donacions, monetàries o de productes, realitzades a través del web www.aparodamon.com, per al suport a l’ASSOCIACIÓ PROTECTORA D’ANIMALS DEL BAIX EMPORDÀ. RODAMÓN, amb NIF G17205592; domicili  Pujada Morena s/n. (barri Llofriu)  17200  Palafrugell, telèfon  972301486, email: info@aparodamon.com, Nucli zoològic 6/23/00006;  d’ara endavant « l’Associació » o “APA Rodamón”.

 

En aquest document ens referirem a el «Donant», que és la persona que realitza la donació monetària o de productes destinats als animals acollits a l’associació, a través del web, i a «l’Associació » o “APA Rodamón”, que som nosaltres.

 

Els productes destinats a la donació s’adquireixen directament a l’Associació, qui actua com a venedora directa.

 

El Donant ha de llegir i acceptar les presents Condicions i la informació dels productes que vulgui donar abans de procedir a la seva confirmació. Aquesta acceptació es realitzarà de forma expressa clicant a la casella d’acceptació de les Condicions de Contractació que apareixerà durant el procés de donació. Al fer-ho, el Donant confirma que és major d’edat i que té la capacitat legal per poder realitzar la donació.

 

En el moment de formalitzar la donació aquesta s’entendrà perfeccionada de ple dret i des d’aquest instant els imports i condicions tindran caràcter contractual, per la qual cosa únicament podran ser modificats per l’acord exprés de les parts contractants.

 

El document electrònic en què es formalitzi el contracte s’arxivarà per l’Associació durant un any, en idioma català, i el Donant durant aquest període podrà obtenir-ne una còpia.

 

Les dades personals dels Donants seran tractades per l’Associació de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). El Donant pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, adreçant-se a l’Associació. A la política de privacitat d’aquesta web el Donant trobarà informació addicional i detallada sobre el tractament de les seves dades personals que realitza l’Associació.

 

 

  1. DONACIONS

 

Les donacions realitzades a través d’aquest lloc web es destinen a donar suport a les activitats de APA Rodamón, dedicada a acollir animals en situació de vulnerabilitat. En fer una donació, el Donant accepta contribuir voluntàriament amb la causa de l’Associació.

 

Alguns productes disponibles al lloc web poden ser adquirits amb la finalitat de ser donats a l’Associació. Aquestes compres contribueixen directament al cuidat i benestar dels animals acollits per l’Associació.

 

APA Rodamon es compromet a utilitzar les donacions exclusivament per als fins descrits al Lloc Web.

 

  1. OBLIGACIONS DEL DONANT

 El Donant s’obliga a tots els efectes a utilitzar la web i, si escau, a realitzar les donacions monetàries, o dels productes oferts per l’Associació per a la seva donació, de conformitat amb la llei i el que estableixen aquestes Condicions de Contractació.

 

L’Associació es reserva el dret de suprimir del web qualsevol comentari o opinió dels Donants que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de les persones.

 

  1. IMPORTS

Tots els imports exposats a web són en Euros i inclouen, en el cas dels productes,  l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

En el resum final de la donació, abans de realitzar el pagament, apareixerà el seu import definitiu.

 

  1. PROCEDIMENT DE DONACIÓ

El Donant seleccionarà al web la quantitat que vulgui donar, tant si vol realitzar una donació  monetària o si vol adquirir productes per a la seva donació a l’associació.

El Donant haurà d’omplir el formulari amb les seves dades per poder tramitar la donació.  Abans de realitzar la donació se li mostrarà al Donant un resum de la donació que ha escollit, amb el seu l’import, i el Donant podrà realitzar els canvis que consideri oportuns. Per formalitzar la donació el Donant haurà de clicar a la casella d’acceptació de la Política de Privacitat i de les presents Condicions de Contractació. En aquest moment també haurà de triar la forma de pagament i clicar a Realitzar Pagament. Posteriorment passarà a una altra pàgina on el Donant haurà d’introduir les dades de la targeta de crèdit amb la qual realitzarà el pagament, o del servei de pagament disponible, i acceptar la realització del pagament. Un cop efectuat el pagament l’Associació enviarà al correu electrònic del Donant el rebut de la donació rebuda en el termini màxim de les 24 hores següents a la seva realització. El Donant autoritza a l’Associació a enviar-li el rebut en format electrònic.

Totes les transaccions que es realitzen a través del TPV Virtual tindran totes les garanties de seguretat, confidencialitat i integritat per als agents participants. Les transaccions es realitzaran en temps real, de manera que l’autorització de l’operació es comunica a l’Associació i al Donant en el moment. Aquest sistema incorpora els últims protocols de comerç electrònic desenvolupats per VISA i MasterCard, que permeten identificar el comprador que utilitza la seva targeta com a mitjà de pagament online.

Les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda de Banc) i no són introduïdes ni registrades en cap servidor de l’Associació.

El Donant serà responsable de la veracitat de les dades personals que faciliti i, en particular, es responsabilitza que les targetes de crèdit o dèbit que utilitzi siguin de la seva propietat i que comptin amb fons suficients per cobrir l’import de la donació que vulgui realitzar. L’Associació es reserva el dret de denegar aquesta forma de pagament en cas de targeta denegada o dades falses. Així mateix, el Donant haurà de notificar a l’Associació a través del correu electrònic, qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per realitzar la donació a la web tan aviat com en tingui coneixement.

Les donacions són definitives i no reemborsables, excepte en els casos en què s’hagi produït un error en el procés de donació.

 

  1. DRET DE DESISTIMENT

No hi ha un dret de desistiment o devolució per a les donacions realitzades a l’associació, atès que les donacions tenen la consideració d’una expressió de la solidaritat i la generositat dels donants i no com una transacció comercial.

 

  1. SERVEI D’ATENCIÓ AL DONANT

 Per a qualsevol comunicació, incidència o reclamació, el Donant pot enviar una comunicació a l’Associació mitjançant l’adreça de correu electrònic info@aparodamon.com.

 

  1. NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

 Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquella clàusula o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de les Condicions de Contractació.

 

  1. NOTIFICACIONS

 Qualsevol notificació o requeriment que s’hagin de fer les parts en relació a les donacions realitzades o amb aquestes Condicions de Contractació, s’ha de fer per escrit i s’entendrà que ha estat degudament realitzada si ha estat enviada al correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altra.

 

  1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

 Les presents Condicions de Contractació es regiran i interpretaran d’acord amb les Lleis d’Espanya.

 

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi en l’aplicació o interpretació de les presents condicions, així com els contractes existents entre les parts, es sotmetran als Jutjats i Tribunals al domicili del Donant, quan aquest tingui la condició de consumidor o usuari de conformitat amb l’art. 3 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; en cas contrari, seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de  l’APA Rodamón.

 

  1. INFORMACIÓ SOBRE RESOLUCIÓ DE LITIGIS

 Resolució de litigis en línia d’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

 

L’Associació es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquestes Condicions de Contractació.

Fes un donatiu ara!

AJUDA’NS A AJUDAR

Les despeses que suposa alimentar, esterilitzar, microxipar, vacunar i desparasitar els animals són molt elevades, i és per això que demanem la vostra ajuda.